Logo iŠkolička

Doporučení pro přímou vzdělávací činnost

 • dodržovat didaktický styl vzdělávání dle RVPPV: princip vzdělávací nabídky, individuální volby a aktivní účasti dítěte
 • umožnit dítěti, aby se před řešením úkolů nejprve seznámilo s každou novou scénou (co na ní je, co vidí…)
 • doprovázet program vhodnými otázkami a tím rozvíjet vyjadřovací schopnosti dítěte a jeho správnou výslovnost
 • u předškolního dítěte si neklást za cíl ho učit číst
 • nepřekračovat čas, který je optimální pro hry na interaktivní tabuli, tabletu nebo jiném přístroji, a za tím účelem také vhodně rozdělit interaktivní program na několik výukových částí
 • zorganizovat hru dítěte s rodičem na interaktivním přístroji (např. v odpoledních činnostech)
 • podporovat u dítěte rozhodování v kooperaci s ostatními dětmi ve skupině
 • umožnit dítěti, aby si samo zvolilo obtížnost zadaného úkolu, v opačném případě rozhodnout o obtížnosti zadání podle individuálních zvláštností a věku dítěte (např. pro děti nadané nebo vyžadující zvláštní péči)
 • umožnit dítěti experimentovat při řešení ukolů

Návrh evaluačních otázek

 •  Zaujal program dítě svým obsahem?
 •  Jaké činnosti se líbily nejvíce?
 •  Podařilo se naplnit rámcové cíle RVP PV?
   - přispěl program k rozvoji dítěte, jeho učení a poznání?
   - učinilo dítě pokrok v oblasti hodnotové a postojové?
 •  Vedl program k posunu dítěte směrem ke stanoveným očekávaným výstupům RVP PV?
 •  Jaký je závěr pro další vzdělávání?