Proč název Barevné kamínky

Proč Barevné kamínky?

Název Barevné kamínky jsme zvolili jako symbol prolínání všech pěti povinných interakčních oblastí předškolního vzdělávání a současně jejich přehledného naplňování. Z kamínků pedagog vytváří barevnou mozaiku denních činností. Mohli jsme zvolit název Barevné korálky, Mozaika barev, Barevný svět, Barevné dny, Pět barev duhy nebo Barevná školka. Proč tedy kamínky? Vždyť každý kamínek má v sobě při troše fantazie barvu nebe, vody, slunce, lásky, tradic a kultury, vzniku života, trávy i Země. Je silný, plný energie, ale i pokoje a klidu. Je v naší dlani příjemný, uklidňující naše myšlenky, vyvolává snění i dobré pocity. Vyzařuje energii a vnitřní sílu. Můžeš si s ním hrát, těšit se z jeho tvaru, obdivovat jeho krásu a objevovat jeho mnoho dalších podob.

Modrý kamínek

MODRÝ KAMÍNEK - DÍTĚ A JEHO TĚLO

Modrá barva: barva nebe, vzduchu, vody

Oblast: BIOLOGICKÁZáměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Žlutý kamínek

ŽLUTÝ KAMÍNEK - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Žlutá barva: barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku

Oblast: PSYCHOLOGICKÁZáměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Červený kamínek

ČERVENÝ KAMÍNEK - DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Červená barva: barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství

Oblast: INTERPERSONÁLNÍZáměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Bílý kamínek

BÍLÝ KAMÍNEK - DÍTĚ A SPOLEČNOST

Bílá barva: barva slavností a slavnostního oblečení

Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍZáměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití se s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Zelený kamínek

ZELENÝ KAMÍNEK - DÍTĚ A SVĚT

Zelená barva: barva přírody, stromů, trávy, ekologie

Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍZáměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.