Plánování dle vzdělávacích oblastí

Na základě vydaného Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1.9.2012, vám předkládáme soubor námětů z praxe pedagoga pod názvem: Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV.

Soubor námětů je tvořen jednotlivými díly vždy určité vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět). V každé oblasti najdete vzdělávací nabídku s uvedenými konkretizovanými očekávanými výstupy. Činnosti jsou v ní navrženy ze všech pěti oblastí tak, aby byly náměty vzájemně provázány a vytvořily fungující vzdělávací celek. Nejsou vyčerpávající, předpokládá se jejich další rozpracování pedagogem dle věku a individuálních zvláštností dětí, věcných podmínek mateřské školy a také místa, kde se mateřská škola nachází.

Praktické náměty se mohou stát součástí integrovaných bloků a tematických celků třídních vzdělávacích programů či projektů. Každá stránka je označena symbolem čtverce, který je možné pro přehlednost barevně označit podle příslušné vzdělávací oblasti. Hlavní strany s nabídkou činností jsou označeny svislým tmavým pruhem.

Jako východisko vzdělávací nabídky dětem jsme zvolili převážně příběh. Ten vytváří svým obsahem i hlavními hrdiny, kterými jsou děti nebo zvířátka, podmínky pro prožitkové a činnostní učení. Motivuje děti k aktivní účasti na nabízených hrách a činnostech. Vnitřním propojením námětů se stává příběh prostředkem směřujícím k realizaci očekávaných konkretizovaných výstupů RVP PV. Je jedním z přirozených, neautoritativních a funkčních činitelů ve vzdělávání a umožňuje v něm přirozenou integraci tří Rámcových cílů RVP PV:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Vzdělávací nabídka předpokládá zařazení zdravotního cvičení jako součásti každodenního rituálu v předškolním vzdělávání. Časový úsek není vymezen a řídí se jen zájmem dětí o nabízené činnosti. Vzdělávací proces je dlouhodobá, cílevědomá soustavná činnost pedagoga, která v sobě zahrnuje stanovení základních otázek vycházejících z analýzy současné situace ve třídě, na které bude pedagog spolu s dětmi hledat ve školním roce odpovědi. Proto naši ukázku nelze chápat jako návod pro předškolní vzdělávání, ale jako inspiraci pro další tvorbu vzdělávací nabídky dětem. Průběžné vyhodnocování vzdělávacího procesu umožňuje operativní úpravu plánovaného projektu. Návrh sběru informací pro evaluační proces najdete v závěru každého dílu.

Plánování dle vzdělávacích oblastí

Nejprodávanější

 1. Produkt dostupný pro objednávání
  299,00 Kč
 2. Produkt dostupný pro objednávání
  599,00 Kč
 3. Produkt dostupný pro objednávání
  299,00 Kč
Grid
List

Počet produktů: 5

Zobrazení 1-5 z 5 položek

Aktivní filtry