Naše programy umožňují dítěti stát se součástí děje, který je mu nabízen, a tím ho prožívat.

HLAVNÍ SPOLEČNÉ ZNAKY A VÝHODY NAŠICH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ:
 • programy jsou tematicky zaměřené, obsahují tematické části, které jsou dětem blízké, a jsou zaměřené na to, co dítě zajímá a co vidí kolem sebe, čím žije a co prožívá
 • v programech dítě provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu
 • programy obsahují činnosti ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a vždy v nich najdete hry pro postřeh a orientaci, činnosti pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, postřehu, orientace na ploše, koncentrace pozornosti, paměti mechanické i logické, obrazné i pojmové
 • programy obsahují činnosti předcházející čtení a psaní a jsou vhodné pro logopedické třídy i pro logopedické procvičování, rozvíjí se v nich i vyjadřovací schopnosti dítěte, správná výslovnost, sluchové vnímání (hlásky na začátku i konci slov, dělení slov na slabiky...)
 • programy obsahují modul pro kreslení, který umožňuje vytisknout kresbu dítěte nebo ji uložit do počítače (portfolio dítěte)
 • programy obsahují i motivační říkanky a písničky nazpívané sborem nadaných dětí z Ostravy autorů Jaroslavy Horáčkové a Michala Smolana s hudebními doprovody k danému tématu, je možné je využít samostatně k nácviku písně nebo poslechu, k pohybové aktivitě nebo jiným hudebním činnostem
 • programy nabízí pro posílení komunikace mezi rodiči a školou hry na postřeh a orientaci, do kterých se mohou rodiče zapojit
 • dítě v programech rozvíjí také své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků
 • programy umožňují dítěti pracovat samostatně, jsou opatřeny mluveným komentářem pro samostatnou činnost dítěte
 • dítě může samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou mu nabízeny
 • programy umožňují dítěti, aby si samo zvolilo obtížnost zadaného úkolu
 • programy umožňují dítěti experimentovat při řešení úkolů
 • programy respektují osobnost pedagoga, podporují jeho tvořivost, neorganizují mu činnost během dne. Je jen na něm, kdy a jak bude s programem pracovat
 • programy umožňují pedagogům dodržovat princip vzdělávací nabídky, individuální volby a aktivní účasti dítěte (didaktický styl vzdělávání)
 • v programu může pedagog pracovat s dítětem vyžadujícím zvláštní péči i s dítětem nadaným podle stupně obtížnosti, který si pro tyto děti zvolí
 • některé programy je možné instalovat i ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce a obohatit tak vzdělávání ve školách s výukou cizích jazyků
 • programy nevyžadují připojení na internet a po instalaci zůstanou pedagogům k dispozici ve třídě, kdykoliv budou mít děti o ně zájem nebo kdykoliv bude pedagog potřebovat
 • licence k užívání programů nejsou časově omezené a jsou trvalé
 • programy se zobrazují na celé ploše monitoru nebo tabule ve vysokém rozlišení 1024x768
 • programy mají jednoduchý systém instalace z CD nebo USB karty, nevyžadují speciální školení či proškolování pro jejich využití, jejich ovládání na ploše je snadné a intuitivní